Afrika

Grote delen van Afrika zijn onveilig door ondemocratisch bestuur en gewelddadige conflicten. Daarnaast leidt langdurige droogte in een aantal gebieden tot voedseltekorten. CARE zorgt voor hulp in noodsituaties en zet zich tegelijkertijd in voor duurzame ontwikkeling. We helpen gemeenschappen om in hun levensonderhoud te voorzien en weerbaarder te worden tegen klimaatverandering. Ook zetten we ons in voor meer inspraak en een sterkere economische positie van kwetsbare groepen. Hierbij richten we ons met name op de positie van vrouwen. Zij spelen een belangrijke rol bij wederopbouw en ontwikkeling. Door sociale ongelijkheid aan te pakken, pakt CARE armoede aan bij de kern.

Resultaten Afrika

In 2019-2020

bereikten we 1.840.097

mensen in Afrika

Onze andere aanpak

Samen met lokale partners organiseert CARE mediacampagnes om discriminerende sociale normen aan te pakken zodat vrouwen een volwaardige rol kunnen spelen in de maatschappij. Via sociale media, op de radio en bij evenementen worden onderwerpen behandeld zoals de rolverdeling in het huishouden, politieke betrokkenheid van vrouwen en kindhuwelijken. De campagnes hebben veel mannen overtuigd dat het ook anders kan en geïnspireerd om zich persoonlijk in te zetten voor meer gelijkheid.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Alexis Manirakiza uit Burundi

In Giheta, een gemeenschap in Centraal-Burundi, veranderde er veel na een mediacampagne die wij voerden om meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. De campagne deed de lokale bestuurder, Alexis Manirakiza, besluiten de kosten voor het registreren van een huwelijk te schrappen.

De kosten vormden voor veel vrouwen een obstakel om politiek actief te zijn. Want in Burundi kunnen vrouwen zich alleen verkiesbaar stellen als ze officieel getrouwd zijn en dat konden veel vrouwen zich financieel niet veroorloven.

Nu de verplichte huwelijksregistratie gratis is, is het voor vrouwen ook makkelijker om eigenaar te worden van een stuk land en dat is in Burundi het meest waardevolle bezit.

Gelijke rechten zijn nu een vast onderwerp op de agenda bij de wekelijkse besprekingen die Alexis voert met dorpshoofden. En ook bij Alexis thuis is het effect van de campagne merkbaar. “Mijn vrouw heeft een universitaire opleiding, ik heb dat niet. Daar werd ik vroeger onzeker van, maar ik zie nu in dat dit niet nodig is. Ik heb mijn vrouw inzage gegeven in onze financiën en we beslissen nu samen over geldzaken.”

Thema: Inspraak en stabiliteit

CARE streeft naar rechtvaardige, vreedzame samenlevingen. We bevorderen inspraak in besluitvorming en werken aan vredesopbouw. Dit doen we door kwetsbare groepen te helpen opkomen voor hun belangen en door gemeenschappen steun te bieden bij het oplossen en voorkomen van gewelddadige conflicten.

Programma: Every Voice Counts

Het programma ‘Every Voice Counts’ stelt de allerarmsten, en vrouwen in het bijzonder, in staat hun stem te laten horen en betere toegang te krijgen tot zaken als scholing, zorg en schoon drinkwater. Door middel van mediacampagnes pakken we discriminerende sociale normen aan en bevorderen we gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook brengen we gemeenschappen, lokale autoriteiten en dienstverleners bij elkaar om in een open dialoog samen te werken aan betere voorzieningen. Het programma ‘Every Voice Counts’ wordt door CARE uitgevoerd met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Overtuigende en persoonlijke verhalen zijn zowel online als offline een krachtig middel om beperkende sociale normen aan te pakken."

Lori Cajegas, programmamanager Every Voice Counts